10506617_1474000899506450_5082752343279527562_o.jpg

Notulen ALV van 10 maart 2009

Notulen algemene ledenvergadering bewonersvereniging Drielanden 10 maart 2009
Locatie Het Dok 
Aanwezig: 20 leden (Mooiland 1, Zonland 5, Waterland 14)
Bestuur: Koos Dijksterhuis, Lucas Lauxen (voorzitter), Gerlof Woudstra (penningmeester), Jan van Dijk, Bert Stok, Patrick Lint, Sjoke Jellema (verslag)

1. Lucas Lauxen opent de vergadering met een welkom aan de aanwezigen. Vervolgens wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2. Het verslag van de ALV 3 september 2008 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mail van Appie:in Waterland is een heg vervangen door een schutting, het blijkt te gaan om woningen van de woningbouw corporatie Nijestee. K. Raangs (secretaris huurdersvereniging) heeft inmiddels contact gehad met Nijestee. De vervanging van de heg door een schutting was in deze situatie noodzakelijk vanwege persoonlijke omstandigheden Afgesproken is dat milieu-vriendelijk hout zal worden gebruikt als een schutting wordt geplaatst. Overigens merkt Nijestee op dat in Drielanden huiseigenaren soms ook schuttingen plaatsen.
Mail over parkeren op gras (Waterland). Een bewoner heeft (anoniem) een bericht achter gelaten op de auto met de waarschuwing dat een volgende keer de politie zal worden benaderd. Geconcludeerd dat het beter is als een bewoner persoonlijk contact zoekt, in elk geval een naam achter laat.

4. Bestuursactiviteiten 2008 
N.a.v. het overzicht worden geen vragen gesteld.

5. Financieel jaarverslag 
De penningmeester geeft toelichting op het verslag. Gevraagd wordt hoe het 
komt dat de donaties terug lopen. Eerder werden naamloze acceptgirokaarten 
bezorgd en kon ieder op vrijwillige basis een bedrag overmaken. 
Deze wijze van ‘anoniem' innen werd afgeschaft, en ieder moet nu op eigen initiatief een donatie overmaken. Op de vernieuwde website zal dit worden gemeld. De suggestie wordt gedaan om standaard op de flyers een tekst op te nemen over de contributie. De Wiershoeck (natuurwinkel in Beyum) geeft korting op schoonmaakmiddelen aan bewoners Drielanden, (formeel op vertoon van een ledenpasje).

6. Verslag kascommissie
De aandachtspunten 2008 zijn correct meegenomen in het financieel 
jaarverslag. Onder applaus wordt decharge verleend.De kascommissie 
2008 wordt gevormd door Bert Giskes en Mieke Kop.

7. Begroting 2009
De penningmeester meldt dat de gemeente niet langer toestaat dat algemene kosten worden opgevoerd, deze worden voortaan per activiteit toegerekend.

8. Bestuursverkiezing
Drie bestuursleden treden af: Koos Dijksterhuis, Jan van Dijk en Lucas Lauxen. Gememoreerd wordt dat het werk van een bestuurslid niet echt veel tijd vraagt, mede omdat gerekend kan worden op de inzet van een flink aantal vrijwilligers. Jammer dat niemand zich beschikbaar heeft gesteld voor het bestuur.
Op de vraag welke functies binnen het bestuur vrijkomen vertelt Koos dat dit bestuur niet formeel werkt met functies met uitzondering van de penningmeester. De KvK wil een naam bij een functie, dus op papier is dit 
geregeld. Een driekoppig bestuur is formeel voldoende, dus het zittende 
bestuur kan verder gaan zonder nieuwe aanwas maar voor de continuïteit is 
uitbreiding wenselijk. Het bestuur vergadert niet vaker dan nodig is, via de 
mail kan veel worden geregeld.
Gerlof Woudstra bedankt de Koos, Jan en Lucas voor hun jarenlange inzet 
als bestuurslid voor de bewonersvereniging en biedt hen een attentie aan, 
aansluitend wordt geapplaudiseerd.

9. Rondvraag. 
Gevraagd wordt naar de legitimiteit van het verbodsbord bij het helofytenfilter. Hierover is overleg geweest met de gemeente, deze gaat accoord. Op het weiland rond Mooiland worden honden uitgelaten, dit is schadelijk voor het riet van het helofytenfilter. Gevraagd wordt of het bestuur de gemeente wil vragen om hier een verbodsbord voor het uit laten van honden kan plaatsen.
Op de vraag naar de plaatsing van een notenboom kan worden gemeld dat 
dit voorjaar een aantal nieuwe bomen worden geplaatst waaronder een 
walnoot en een kweepeer. Ieder zal hierover informatie ontvangen van de 
gemeente.

Gevraagd wordt waarom het bestuur de kabelbaan niet als onderwerp heeft 
opgevoerd, dit was toch een zaak die in de vorige ALV sterk speelde in de 
wijk? De voorzitter wil hier niet op in gaan omdat het verslag van de vorige 
vergadering al is vastgesteld. Tevens brengt de voorzitter naar voren dat de kabelbaan in handen van de gemeente ligt nadat het bestuur de opdracht van de ALV heeft afgerond en hoort dus niet meer thuis op deze agenda.

Als antwoord op een vraag naar de vegetatiedaken wordt kort ingegaan en tevens verwezen naar de website waar binnenkort uitgebreid aandacht wordt gegeven aan deze daken.

Vanuit het bestuur wordt gevraagd of er leden zijn die ervoor voelen om op 24 maart van 20.00 tot 22.00 te brainstormen over bewonersvereniging Drielanden ten huize van Sjoke Jellema. Aansluitend gaat een intekenlijst rond. 

De voorzitter sluit de vergadering.

Na de pauze volgt een lezing met powerpointpresentatie over het boeiende leven van bijen die wordt gegeven door Sieni Pijper, imker.
Sieni wordt bedankt voor haar boeiende verhaal en gevraagd of ze een volgende keer verder wil gaan, wat haar betreft is dit prima. De voorzitter bedankt haar en overhandigt haar een bos tulpen.

Noot redactie: Deze notulen moeten nog in de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd